Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
9 grudnia 2019
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmiany nastąpiły w 11 osi priorytetowej pn. „Wyłączenie społeczne” w poddziałaniach 11.1.2 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn” RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałaniu 11.2.4 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn” RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zmiany nastąpiły w kryteriach merytorycznych wyboru projektów i kryteriach merytorycznych specyficznych obligatoryjnych.