Ryby 2014-2020

I. Działanie 5.4 Przetwórstwo produktów rybołówstwa i akwakultury.

Ogłoszenie naboru: 2018 r.

Alokacja środków na lata 2014-2020: 164 mln PLN.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wysokość wsparcia

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 • Wsparciem będą objęte również inwestycje, których realizacja rozpoczęła się
  po 1 stycznia 2015 r.

 

Maksymalna wielkość dofinansowania: 3 mln PLN.

Wspierane będą inwestycje, polegające na:

 • zagospodarowaniu połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone
  do spożycia przez ludzi;
 • wzroście zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych;
 • zwiększeniu udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej;
 • powstaniu nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwarzaniem ryb;
 • poprawie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

 

 

 

II. Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Alokacja środków na lata 2014-2020: 568 mln PLN.

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże  przedsiębiorstwa.

Termin naboru: III/IV kwartał 2018 r.

 

 

Wysokość wsparcia

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla MŚP.
 • 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw.
 • Wsparciem będą objęte również inwestycje, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2015 r.

 

Maksymalna wielkość dofinansowania:

 • obiekty zamknięte do 10 mln PLN,
 • obiekty otwarte do 5 mln PLN.

 

Wspierane będą operacje polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, przy czym rozbudowa obiektu chowu lub hodowli ryb typu karpiowego o powierzchnię przekraczającą 50 % sumy powierzchni ewidencyjnej obiektu, który ma być rozbudowany nie zostanie objęta dofinasowaniem,
 • adaptację lub remont połączony z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli lub wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urządzenia techniczne,
 • tzw. „małym przetwórstwie” ograniczającym się do produktu akwakultury,
 • budowie nowego obiektu chowu lub hodowli (obiekt zamknięty lub obieg otwarty – innego typy niż karpiowy) i wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne,
 • różnicowanie dochodów przetwórstwa z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej,
 • zakup środków transportu wewnętrznego i środków transportu zewnętrznego - Inwestycje w poprawę warunków pracy.

 

Ponadto dofinansowaniem objęte zostaną również inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii obejmujących energię (dofinansowanie do 2 mln PLN):

 • pochodzącą z niekopalnych odnawialnych źródeł, w tym energię wiatru;
 • promieniowania słonecznego;
 • geotermalną;
 • hydrotermalną;
 • spadku wody (hydroenergia);
 • fal, prądów i pływów morskich;
 • otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów.

 

III.  Działanie 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury.

 

Ogłoszenie naboru: 2018 r.

Alokacja środków na lata 2014-2020: 41 mln PLN.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalna wielkość dofinansowania: 2 mln PLN.

 

Wysokość wsparcia:

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury obejmuje:

 • budowę obiektu chowu lub hodowli ryb (bez ograniczeń gatunkowych),
 • wyposażenie w maszyny i urządzenia techniczne obiektu oraz zakup środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego,
 • zakup sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych oraz montaż instalacji obniżających negatywny wpływ lub zwiększających pozytywny wpływ na środowisko w zakresie chowu lub hodowli organizmów wodnych.