SOKÓŁ
Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Sokół

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Termin naboru: 1 sierpnia 2016 r. - 31 marca 2017 r. - nabór zakończony.

Dostępne środki: 1 MLD PLN.

Rodzaj wsparcia:
Pożyczka z możliwością częściowego umorzenia,

  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi wtedy pomocy publicznej), oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,

lub

  • pożyczka na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną):
    w wysokości WIBOR 3M, w skali roku, nie mniej niż 2,0 %.

Kwota pożyczki:
od 0,5 do 90 mln PLN (do 85% kosztów kwalifikowanych).

Preferencje:
pożyczka z możliwością umorzenia do 10 %, nie więcej niż 5 MLN PLN.

Okres pożyczki: do 15 lat, karencja do 12 miesięcy.
Okres kwalifikowania wydatków: 1.01.2016 r. – 30.06.2023 r.

Rodzaj inwestycji:
Przedsięwzięcia w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

  • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii
  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii która służy poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejsza negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacnia odporność gospodarki na presje środowiskowe

Przedsięwzięcia musza wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

  • Wysokosprawne, niskoemisyjne i Zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • Minimalizacja wytwarzania odpadów oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),
  • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.