Duże przedsiębiorstwa

 

Duże przedsiębiorstwa
 

Pomimo, iż nowa perspektywa finansowa wprowadza dalsze ograniczenia w korzystaniu z Funduszy UE dla dużych przedsiębiorców istnieją obszary, na które można uzyskać istotne wsparcie, należą do nich m.in.:

 • centra badawczo-rozwojowe,
 • prace badawczo-rozwojowe,
 • ograniczenie zużycia surowców pierwotnych i wody,
 • efektywne gospodarowanie energią,
 • uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego produktu / technologii,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

 

Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjenci: m.in. duże przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.

Kolejny nabór: 28 maja 2018 r. - 6 lipca 2018 r.

Dofinansowanie obejmuje modernizację lub budowę nowych obiektów (nie wyłączając lokalizacji w dużych miastach) z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe.

Ponadto do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 • nabycia nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) – do 10% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • nabycia wyposażenia (maszyn i urządzeń), które będą służyły do badań i tworzenia laboratoriów,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Poziom dofinansowania wynosi od 10% w Warszawie do 50 % (na tzw. ścianie wschodniej).
Minimalna wartość projektu – 2 MLN PLN kosztów kwalifikowanych.
 

 

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 

Beneficjenci: Klastry oraz MSP i duże przedsiębiorstwa

Nabór planowany: III/IV kwartał 2018 r.
Poziom dofinansowania: Baza – 45%
 •      + 5 % (Mazowsze);
 •      + 15 % (pozostałe rejony kraju);
 •      + 10 % (średnie przedsiębiorstwa);
 •      + 20 % (małe przedsiębiorstwa).
Wsparcie skierowane jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji
o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.
Dofinansowanie oblicza się indywidualnie z rozważeniem konieczności zastosowania
w analizie finansowej:
 1. luki finansowej,
 2. wartości inwestycji referencyjnej,
 3. wszystkich źródeł udzielonej pomocy publicznej na rozpatrywany projekt.

 

 1. Poddziałanie 1.1.1  - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 
Beneficjenci: 1) Klastry MSP,  2) duże przedsiębiorstwa
Planowany termin naboru:  III kwartał 2018 r.
 
 
Poziom dofinansowania:
 •      do 60 % dla dużych przedsiębiorstw;
 •      do 70 %średnich przedsiębiorstw;
 •      do 80 % małych przedsiębiorstwa.
 

Rodzaje inwestycji:

 •  budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem  mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę.
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz;
 •  budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię słonecznego lub geotermalną.
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych.
 
Poddziałanie 1.1.1 POiR- Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Beneficjenci:  przedsiębiorstwa.

Terminy naborów: 

- 1 marca - 30 maja 2018 r.  dla MSP,

- 1 marca - 29 czerwca 2018 r.  dla dużych przedsiębiorstw,

- 16 sierpnia - 14 grudnia 2018 r.  dla MSP,

- 3 września - 30 listopada 2018 r.  dla dużych przedsiębiorstw.

Alokacja:   700 mln PLN na każdy z ww. naborów.

Rodzaj wspieranych projektów:
Projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa, polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań produktowych lub procesowych, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
 • koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu (amortyzacja lub koszty odpłatnego korzystania w okresie realizacji projektu),
 • koszty budynków i gruntu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu (amortyzacja, dzierżawa, wieczyste użytkowanie w okresie realizacji projektu) do 10 % kosztów kwalifikowanych projektu,
 • koszty zleconych badań i udostępnionych zasobów (podwykonawstwo) do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu,
 • pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych,
 • koszty pośrednie – maksymalnie ryczałt do 17 %.

Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 12 MLN PLN.

Intensywność dofinansowania na badania przemysłowe wynosi:

 • 50 % + 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B+R.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 20 MLN EUR, gdy w projekcie przeważają badania przemysłowe.

Intensywność dofinansowania na prace rozwojowe wynosi:

 • 25 % + 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B + R.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 15 MLN EUR, gdy w projekcie przeważają prace rozwojowe.

 

System aukcyjnego wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii

Beneficjenci: MSP i duże przedsiębiorstwa.

Planowany termin aukcji: III/IV kwartał 2018 r.

Budżet systemu aukcyjnego wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w całym okresie funkcjonowania  ma zamknąć się kwotą 40 mld PLN.

System aukcyjny stwarza szansę uzyskania stałej, korzystnej ceny za sprzedaż wyprodukowanej energii w okresie 15 lat, waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji. W ostatnio rozstrzygniętej aukcji (30 czerwca 2017 roku), ceny  kształtowały się - w zależności od technologii wytwarzania -
w przedziale od 290 do 475 zł za MWh.

Chcąc przystąpić do aukcji należy:

 • uzyskać pozwolenie na budowę,
 • uzgodnić z właściwym operatorem dystrybucyjnym warunki przyłączenia do sieci,
 • uzyskać promesę koncesji na wytwarzanie energii (zgodnie z projektem ustawy o OZE dla instalacji powyżej  0,5 MW).

Dokumentacja projektu musi uzyskać decyzję URE o dopuszczenia do udziału w aukcji. Na realizację projektu inwestor będzie miał 36 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu analizy możliwości i korzyści  wynikających  z przystąpienia do aukcji, a także w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Działanie 1.2
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa.

Termin naboru: od 31.01.2018 r. do 27.04.2018 r.

Alokacja: 100 MLN PLN.

Dostępne środki: 150 322 921 EUR.
Charakter działań objętych wsparciem finansowym – inwestycje polegające na zastosowaniu rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Rodzaj wsparcia inwestycji: pożyczka do 75 % wydatków na projekt.

Umorzenie pożyczki: do 15 %.

Intensywność pomocy: po przeliczeniu na dotację - do 45 % wydatków kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki: 2 %.

Okres spłaty pożyczki: do 15 lat.

Projekt może zostać rozpoczęty po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Typ projektów to m.in.:

 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
 • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Warunkiem skorzystania pomocy publicznej jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
W ramach programu wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Cel projektu:

- zmniejszenie zużycia energii o więcej niż 15 %,

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wielkość projektu: do 20 MLN EURO.

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nabór trwa do 28 września br.

Forma pomocy: preferencyjnie oprocentowana pożyczka

Poprawa efektywności energetycznej, zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:

a) energooszczędne systemy napędowe,

b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,

c) falowniki do pomp i wentylatorów,

d) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,

e) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,

f) energooszczędne systemy oświetleniowe,

g) prostowniki napędów sieciowych,

h) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,

i) OZE w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,

j) budowę/modern. własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:

a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,

b) odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła,

c) termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,

d) rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,

e) modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,

f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,

g) budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

4) Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

 

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

1) Wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w podmiocie aplikującym do dofinansowania w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie wynosiła nie mniej niż 2 GWh/rok,

2) audyt energetyczny

3) Przedsięwzięcie musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego, a oszczędność energii ma być nie mniejsza niż 5%),

4) W przypadku sieci ciepłowniczej, po jej zakończeniu system ciepłowniczy będzie spełniał definicję „efektywnego systemu ciepłowniczego”

Termin naboru: 30.05 do 30.17.2018 r.

Forma pomocy: preferencyjnie oprocentowana pożyczka z możliwością jej częściowego umorzenia

Typy projektów:

Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

1) 50 % energię ze źródeł odnawialnych,lub

2) 50 % ciepło odpadowe,lub

3) 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji,lub

4) w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

SOKÓŁ
Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nabór trwa do  29 czerwca 2018 r.             

Dostępne środki: 1 mld PLN.

Rodzaj wsparcia:
Pożyczka z możliwością częściowego umorzenia,

 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi wtedy pomocy publicznej), oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,

lub

 • pożyczka na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną):
  w wysokości WIBOR 3M, w skali roku, nie mniej niż 2,0 %.

Kwota pożyczki:
od 0,5 do 90 mln PLN (do 85% kosztów kwalifikowanych).

Preferencje:
pożyczka z możliwością umorzenia do 10 %, nie więcej niż 5 MLN PLN.

Okres pożyczki: do 15 lat, karencja do 12 miesięcy.
Okres kwalifikowania wydatków: 1.01.2016 r. – 30.06.2023 r.

Rodzaj inwestycji:
Przedsięwzięcia w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii która służy poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejsza negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacnia odporność gospodarki na presje środowiskowe

Przedsięwzięcia muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i Zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),
 • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

 

Działanie Współpraca (PROW 2014-2020)

Alokacja na lata 2014-2020: 58 MLN EUR.

Termin naboru:  III kwartał 2018 r.

Forma dofinansowania: Dotacja.

Celem Działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii wymienionych poniżej – w tym duże przedsiębiorstwa.

Kategorie podmiotów:

 • przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym duże przedsiębiorstwa),
 • przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji),
 • rolnicy lub grupy rolników,
 • posiadacze lasów,
 • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365, z późn. zm.).

Intensywność dofinansowania:

 • 50 % w przypadku kosztów budowy oraz zakupu maszyn i urządzeń,
 • 90 % kosztów przeprowadzenia badań,
 • 100 % na koszty ogólne.

Kwota dofinansowania do 12 MLN PLN, w tym:

 • do 10 MLN PLN na inwestycje w środki trwałe i badania,
 • do 2 MLN PLN na koszty ogólne.

Okres realizacji: maksymalnie 3 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej może ulec wydłużeniu.

 

Regionalne Programy Operacyjne

Beneficjenci:
Zgodnie z przyjętymi założeniami duże przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z dofinansowania na prace badawczo rozwojowe oraz budowę centrów badawczo rozwojowych z regionalnych programów operacyjnych (RPO).

Nabory wniosków w ramach RPO: w zależności od województwa,
generalnie począwszy od IV kwartału 2016 r
. do końca bieżącej perspektywy finansowej.

Wysokość DOTACJI dla dużych przedsiębiorstw wynosi:

 • do 65 % na badania przemysłowe (w tym 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B+R),
 • do 40 % na prace rozwojowe (w tym 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B+R),
 • do 50 % na infrastrukturę B+R.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych kształtuje się różnie w poszczególnych województwach. W większości z nich będzie wynosić:

 • 10 MLN PLN na tworzenie lub rozwój zaplecza B+R,
 • 5 MLN PLN na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R.

 

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

SSE to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą uzyskując pomoc publiczną, udzielaną w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji lub,
 • kosztów nowych miejsc pracy.

SSE funkcjonują do 31 grudnia 2026 r.

Korzyści z działalności w SSE:

 • zwolnienie z podatku dochodowego od dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE i określonej w zezwoleniu do wysokości od 15 do 50% (wskaźnik intensywności pomocy publicznej obowiązujący dla województwa/podregionu, na terenie którego położona jest strefa);
 • możliwość skorzystania również z innych preferencji inwestycyjnych oferowanych w SSE, w tym zwłaszcza zwolnienia z podatku od nieruchomości, grantu inwestycyjnego od rządu, dotacji powiatowych urzędów pracy oraz wsparcia ze środków unijnych;
 • dostępność atrakcyjnych, uzbrojonych gruntów wraz z całą niezbędną infrastrukturą;
 • możliwość zakupu lub wynajmu już istniejących w SSE nieruchomości; w niektórych strefach istnieje możliwość realizacji projektów w systemie BTS (built to suit) i ich późniejszego leasingu;
 • wsparcie administracyjne ze strony spółek zarządzających SSE w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji.