Sektor rolno-spożywczy

Sektor rolno-spożywczy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

                                   

I.   Poddziałanie 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – przedsiębiorcy

 

Alokacja: 300 mln EUR czyli około 1,3 mld PLN.

Dofinansowanie: 50%.

Beneficjenci: MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Termin naboru: od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o 10 mln PLN.

W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych:

 • przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania roślin na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie
  i przechowywanie produktów rolnych,
 • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka
  i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,
 • produkcja pasz.

 

W ramach działania 4.2 istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje OZE (w tym panele fotowoltaiczne oraz kogenerację). WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii, nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną i cieplną w wymiarze rocznym.

 

Istotą kogeneracji, albo inaczej produkcji energii w skojarzeniu, jest wytwarzanie dwóch rodzajów energii w jednym procesie technologicznym (energii elektrycznej i cieplnej). Energia cieplna, może być w dalszym procesie zamieniana na energię chłodu. Mówimy wtedy o tzw. trigeneracji, a jeżeli chcemy produkować również parę technologiczną o tzw. poligeneracji.

Najczęściej paliwem pierwotnym „napędzającym” układ jest gaz ziemny. Trzeba więc mieć zapewnione możliwości zakupu odpowiedniej ilości tego paliwa, aby maksymalnie wykorzystać moc układu.

Produkcja energii w skojarzeniu jest tańsza i mniej uciążliwa dla środowiska.  Ponadto produkując energię we własnym zakresie nie płacą Państwo za przesył, a koszty przesyłu energii są na ogół bardzo znaczące. Nakłady inwestycyjne na kogenerację odzyskiwane są najczęściej po ok. 8 latach eksploatacji. Jeżeli inwestycja będzie realizowana z udziałem 50 % dofinansowania lub niewykorzystana ilość energii zostanie sprzedana, okres zwrotu zostanie skrócony nawet do 3-4 lat.

W ramach rozpoczętego naboru wniosków dla działania 4.2 PROW 2014-2020 wprowadzone zostały istotne zmiany w stosunku do naborów przeprowadzonych w 2015 i 2017 roku.

Główne kierunki zmian to:

 • zwiększenie kwoty pomocy dla jednego beneficjenta do 10 mln zł. W przypadku wykorzystania części pomocy w poprzednich naborach nadal jest możliwość skorzystania z pozostałej puli pomocy,
 • zwiększenie możliwości dofinansowania do infrastruktury zakładów nowobudowanych. Możliwości te obejmują elementy infrastruktury zakładu konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania (np. ogrodzenie czy budowa zbiornika ppoż.) w tym spełniania wymogów określonych odpowiednimi przepisami, a w szczególności wynikającymi z projektu technologicznego zakładu,
 • umożliwienie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska również dla zakładów prowadzących ubój na większą skalę. Ze względu na fakt, że jednym z celów przekrojowych PROW jest również przyczynianie się do poprawy stanu środowiska i szeroko rozumiana ochrona środowiska  dopuszczone do wsparcia zostały inwestycje realizowane w zakładach przetwórstwa mięsa, w których prowadzony jest również ubój „na dużą skalę”, określone w rozporządzeniu MRiRW dla działania 4.2,
 • wprowadzono wyższy próg finansowy powodujący konieczność przeprowadzania postępowań ofertowych – powyżej 30 tys. EURO. W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz nowym rozporządzeniem regulującym zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców zmieniona została kwota graniczna określająca konieczność przeprowadzania postępowań ofertowych z 20 tys. PLN na 30 tys. EURO. Wobec tego można dokonywać zakupów
  z wolnej ręki dla zadań do 30 tys. EURO.
Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.
Poziom dofinansowania wynosi od 10 % w Warszawie do 70 % (na tzw. ścianie wschodniej).
Minimalna wartość projektu: 2 MLN PLN kosztów kwalifikowanych.

Nabór:  28 maja 2018 r. - 06 lipca 2018 r.

Dofinansowanie obejmuje modernizację lub budowę nowych obiektów (nie wyłączając lokalizacji w dużych miastach) z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe.
Ponadto do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 • nabycia nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) – do 10% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • nabycia wyposażenia (maszyn i urządzeń), które będą służyły do badań i tworzenia   laboratoriów,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

 

 
Działanie – Współpraca

Budżet działania: 58 MLN EUR.

Termin naboru: III kwartał  2018 r.

Forma dofinansowania: Dotacja.

Celem Działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty .

Kategorie podmiotów:

 • przedsiębiorcy,
 • rolnicy lub grupy rolników,
 • posiadacze lasów,
 • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365, z późn. zm.).

  

Intensywność dofinansowania:

 • 50 % w przypadku kosztów budowy oraz zakupu maszyn i urządzeń,
 • 90 % kosztów przeprowadzenia badań,
 • 100 % na koszty ogólne.

Kwota dofinansowania do 12 MLN PLN, w tym:

 • do 10 MLN PLN na inwestycje w środki trwałe i badania,
 • do 2 MLN PLN na koszty ogólne.

Okres realizacji: maksymalnie 3 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej może ulec wydłużeniu.

 

 

System aukcyjnego wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii

Beneficjenci: MSP i duże przedsiębiorstwa.

Planowany termin aukcji: III/IV kwartał 2018 r.

Budżet systemu aukcyjnego wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w całym okresie funkcjonowania  ma zamknąć się kwotą 40 mld PLN.

System aukcyjny stwarza szansę uzyskania stałej, korzystnej ceny za sprzedaż wyprodukowanej energii w okresie 15 lat, waloryzowanej corocznie o wskaźnik inflacji. W ostatnio rozstrzygniętej aukcji (30 czerwca 2017 roku), ceny  kształtowały się - w zależności od technologii wytwarzania -
w przedziale od 290 do 475 zł za MWh.

Chcąc przystąpić do aukcji należy:

 • uzyskać pozwolenie na budowę,
 • uzgodnić z właściwym operatorem dystrybucyjnym warunki przyłączenia do sieci,
 • uzyskać promesę koncesji na wytwarzanie energii (zgodnie z projektem ustawy o OZE dla instalacji powyżej  0,5 MW).

Dokumentacja projektu musi uzyskać decyzję URE o dopuszczenia do udziału w aukcji. Na realizację projektu inwestor będzie miał 36 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą jesteśmy w stanie pomóc
w przygotowaniu analizy możliwości i korzyści  wynikających  z przystąpienia do aukcji, a także
w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Działanie 1.2
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa.

Termin naboru: od 31.01.2018 do 27.04.2018
Charakter działań objętych wsparciem finansowym – inwestycje polegające na zastosowaniu rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Rodzaj wsparcia inwestycji: pożyczka do 75 % wydatków na projekt.

Umorzenie pożyczki: do 15 %.

Intensywność pomocy: po przeliczeniu na dotację - do 45 % wydatków kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki: 2 %.

Okres spłaty pożyczki: do 15 lat.

Projekt może zostać rozpoczęty po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Typ projektów to m.in.:

 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
 • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Warunkiem skorzystania pomocy publicznej jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
W ramach programu wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Cel projektu:

- zmniejszenie zużycia energii o więcej niż 15 %,

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wielkość projektu: do 20 MLN EURO.

 

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 

Beneficjenci: 1) Klastry, 2) Przedsiębiorstwa.

Nabory planowane: III/IV kwartał 2018 r.

Poziom dofinansowania: Baza – 45%

 •      + 5 % (Mazowsze);
 •      + 15 % (pozostałe rejony kraju);
 •      + 10 % (średnie przedsiębiorstwa);
 •      + 20 % (małe przedsiębiorstwa).

Wsparcie skierowane jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektryczneji ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracjio całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Dofinansowanie oblicza się indywidualnie z rozważeniem konieczności zastosowaniaw analizie finansowej:

 • luki finansowej,
 • wartości inwestycji referencyjnej,
 • wszystkich źródeł udzielonej pomocy publicznej na rozpatrywany projekt.

 

Poddziałanie 1.1.1  - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Beneficjenci: 1) Klastry MSP,  2) duże przedsiębiorstwa

Planowany termin naboru: III/IV kwartał 2018 r.

Poziom dofinansowania:

 •      do 60 dla dużych przedsiębiorstw;
 •      do 70 %średnich przedsiębiorstw;
 •      do 80 % małych przedsiębiorstwa.

Rodzaje inwestycji:

 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem  mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę;
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz;
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię słonecznego lub geotermalną.
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych.

 

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Planowany termin naboru: 30 maja - 30 lipca 2018 r.

Alokacja: 100 MLN PLN.

Forma pomocy: preferencyjnie oprocentowana pożyczka z możliwością jej częściowego umorzenia

Typy projektów:

Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

1) 50 % energię ze źródeł odnawialnych,lub

2) 50 % ciepło odpadowe,lub

3) 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji,lub

4) w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.