Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe
Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.

Nabór:  28 maja 2018 r. - 06 lipca 2018 r.

Dofinansowanie obejmuje modernizację lub budowę nowych obiektów (nie wyłączając lokalizacji w dużych miastach) z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe.

Ponadto do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 • nabycia nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) – do 10% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • nabycia wyposażenia (maszyn i urządzeń), które będą służyły do badań i tworzenia laboratoriów,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Poziom dofinansowania wynosi od 10 % w Warszawie do 70 % (na tzw. ścianie wschodniej w przypadku małych przedsiębiorstw).


Minimalna wartość projektu: 2 MLN PLN kosztów kwalifikowanych.

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Terminy naborów: 

1 marca - 30 maja 2018 r.  dla MSP,

1 marca - 29 czerwca 2018 r.  dla dużych przedsiębiorstw,

16 sierpnia - 14 grudnia 2018 r.  dla MSP,

3 września - 30 listopada 2018 r.  dla dużych przedsiębiorstw.

Alokacja:   700 mln PLN na każdy z ww. naborów.

  Rodzaj wspieranych projektów:
  Projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa, polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań produktowych lub procesowych, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

  Koszty kwalifikowane:

  • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
  • koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu (amortyzacja lub koszty odpłatnego korzystania w okresie realizacji projektu),
  • koszty budynków i gruntu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu (amortyzacja, dzierżawa, wieczyste użytkowanie w okresie realizacji projektu) do 10 % kosztów kwalifikowanych projektu,
  • koszty zleconych badań i udostępnionych zasobów (podwykonawstwo) do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu,
  • pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych,
  • koszty pośrednie – maksymalnie ryczałt do 17 %.

  Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

  - 2 MLN PLN dla MŚP z poza woj. mazowieckiego,

  - 5 MLN PLN dla MŚP z woj. mazowieckiego,

  - 12 MLN PLN dla dużych przedsiębiorstw.

  Intensywność dofinansowania na badania przemysłowe wynosi:

  • 70 % +15 % ≤ 80 % dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 60 % + 15 % dla średnich przedsiębiorstw,
  • 50 % + 15 % dla dużych przedsiębiorstw.

  Dodatkowe +15 % za rozpowszechnienie wyników prac B+R.
  Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 20 MLN EUR, gdy w projekcie przeważają badania przemysłowe.

  Intensywność dofinansowania na prace rozwojowe wynosi:

  • 45 % + 15 % dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 35 % + 15 % dla średnich przedsiębiorstw,
  • 25 % + 15 % dla dużych przedsiębiorstw.

  Dodatkowe + 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B + R.
  Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 15 MLN EUR, gdy w projekcie przeważają prace rozwojowe.

  Działanie – Współpraca (PROW 2014-2020)

  Termin naboru: III kwartał  2018 r.

  Alokacja na lata 2014-2020: 58 MLN EUR.
  Forma dofinansowania: Dotacja.

  Celem Działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

  Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii podmiotów wymienionych poniżej – w tym duże przedsiębiorstwa.

  Kategorie podmiotów:

  • przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym duże przedsiębiorstwa),
  • przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci maszyn i urządzeń, nawozów, pasz, środków ochrony roślin),
  • rolnicy lub grupy rolników,
  • posiadacze lasów,
  • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365, z późn. zm.).

  Intensywność dofinansowania:

  • 50 % w przypadku kosztów budowy oraz zakupu maszyn i urządzeń,
  • 90 % kosztów przeprowadzenia badań,
  • 100 % na koszty ogólne.

  Kwota dofinansowania do 12 MLN PLN, w tym:

  • do 10 MLN PLN na inwestycje w środki trwałe i badania,
  • do 2 MLN PLN na koszty ogólne.

  Okres realizacji: maksymalnie 3 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających
  z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej może ulec wydłużeniu.

  Regionalne Programy Operacyjne

  Beneficjenci:
  Zgodnie z przyjętymi założeniami duże przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z dofinansowania na prace badawczo rozwojowe oraz budowę centrów badawczo rozwojowych z regionalnych programów operacyjnych (RPO).

  Nabory wniosków w ramach RPO: w zależności od województwa,
  generalnie począwszy od I kwartału 2017 r
  . do końca bieżącej perspektywy finansowej.

  Wysokość DOTACJI dla dużych przedsiębiorstw wynosi:

  • do 80 % na badania przemysłowe (w tym 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B+R),
  • do 40 % na prace rozwojowe (w tym 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B+R),
  • do 50 % na infrastrukturę B+R.

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych kształtuje się różnie w poszczególnych województwach. W większości z nich będzie wynosić:

  • 10 MLN PLN na tworzenie lub rozwój zaplecza B+R,
  • 5 MLN PLN na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R.