Polska Wschodnia 2014-2020

Polska Wschodnia
Działanie 1.4
WZÓR NA KONKURENCJĘ

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rozpoczęcie naboru wniosków, I konkurs: I Etap: 20 październik - 30 grudnia 2015 r.
II Etap: 30 maja 2016 r. - 28 kwietnia 2017 r.
 
Rozpoczęcie naboru wniosków, II konkurs: I Etap: lipiec - październik 2016 r.

Celem działania jest zwiększenie potencjału MŚP z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa przemysłowego.
Działanie w ramach POPW przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych. Wsparcie dla MŚP będzie obejmować przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej.
W strategii sformułowany zostanie zakres działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa. Następnie na podstawie przygotowanej strategii przeprowadzony zostanie proces projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenia na rynek innowacji.

Proces inwestycyjny zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
Etap I  - przeprowadzenie audytu wzorniczego w firmie,
Etap II - wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:

 • usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
 • zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Forma dofinansowania:  Dotacja.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • I etap: 85 %,
 • II etap: 70 %.

Maksymalna kwota dofinasowania:

 • I etap: 100 tys. PLN,
 • II etap: 3 MLN PLN.

Alokacja na I konkurs:

 • I etap 5 MLN PLN,
 • II etap 150 MLN PLN.

Alokacja ze środków UE na Działanie 1.4 na lata 2014-2020: 144 191 091 EUR.

 

Poddziałanie 1.3.1
WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP

Beneficjenci: MŚP (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego).

Naboru wniosków w ramach I konkursu: czerwiec-lipiec 2016 r.

Orientacyjna kwota dofinansowania w konkursie: 135 000 000 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 mln PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania: 7 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.
 

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R .
W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

 • przygotowanie do wdrożenia,
 • zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych,
 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.
Poddziałanie 1.3.2

Beneficjent: Konsorcja MŚP.

Nabór trwa od 20 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.

Alokacja na konkurs: 320 MLN PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.

Rodzaje wspieranych projektów
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert. funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Każdy projekt będzie obejmować łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.