RPO - woj. świętokrzyskie
Działanie 1.1
WSPARCIE INFRASTRUKTURY B+R

Beneficjenci: MŚP i duże przedsiębiorstwa we współpracy z MŚP i pod warunkiem dyfuzji innowacji.

Nabór zakończył się

Alokacja środków w naborze: 111 mln PLN.

Typy przedsięwzięć:

 • stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, zakup przez przedsiębiorstwa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac B+R oraz wdrożenia technik informacyjno-komunikacyjnych (jedynie gdy jest to niezbędnym elementem projektu);
 • wsparcie kadr (crossfinancing) dofinansowanych przedsiębiorstw jako uzupełnienie wsparcia realizowanego projektu badawczo-rozwojowego (m.in. dedykowane, specjalis-tyczne szkolenia i kursy z zakresu B+R dla pracowników).

Maksymalny poziom dofinansowania przedsiębiorstw:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 55 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 45 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 35 %.

 

Działanie 1.2
BADANIA I ROZWÓJ W SEKTORZE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Beneficjenci: MŚP i duże przedsiębiorstwa we współpracy z MŚP i pod warunkiem dyfuzji innowacji.

Nabór trwa do 31 października 2017 r.

Kolejny nabór w 2018 r.

Kwota dofinansowania w ramach Działania 1.2 w konkursie: 70 mln PLN.

Typy przedsięwzięć:

 • Projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa, obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po pierwszą produkcję. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające - prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację;
 • projekty związane z wdrożeniem wyników prac B+R w działalności firmy, w tym zakup wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą z wyłączeniem finansowania kosztów sporów sądowych, pojawiających się w celu obrony praw własności intelektualnej.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze może wynieść od 25% do 80% i będzie uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

 

Działanie 2.5
WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP

Beneficjenci: MŚP.

Termin naboru: nabór zakończył się 31 października 2017 r.

Alokacja środków w konkursie: 11 mln PLN.

Przewidziano wsparcie rozwoju istniejących MŚP, w tym również na obszarach wiejskich i obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego, wpływające na wzrost aktywności inwestycyjnej firm oraz skutkujące zwiększeniem zatrudnienia. Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Typy przedsięwzięć:

 • wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach Celu tematycznego Nr 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 • rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R, w tym zrealizowanych z Działania 1.2;
 • wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach projektu wspartego z Działania 1.2.

Maksymalny poziom dofinansowania MŚP:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 55 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

 

Działanie 3.1
WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Beneficjenci: m.in.: przedsiębiorstwa, w tym producenci rolno-spożywczy, uczelnie, podmioty lecznicze.

Nabór rozpoczął się i zakończy się

Alokacja środków w konkursie: 75 mln PLN.

Interwencja ukierunkowana jest na zwiększenie wzrostu produkcji z OZE poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikację źródeł.
W celu zapewnienia oszczędnego i stabilnego systemu energetycznego, konieczne są inwestycje w sieci energetyczne. Natomiast w celu poprawy efektywności sektora energetycznego i zneutralizowania jego negatywnego wpływu na środowisko, należy wspierać wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji, poprzez budowę nowych i modernizację istniejących.

Typy przedsięwzięć:

 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej,
 • budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,
 • budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej kogeneracji z OZE,
 • budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE.

 

Działanie 3.2
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór rozpocznie się 2 listopada 2017 r.

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

Alokacja na konkurs: 64 MLN PLN.

 

Typy przedsięwzięć:
Przewiduje się dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy efektywności energetycznej (w tym z uwzględnieniem OZE energii z OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, skutkujących zmniejszeniem zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej. W szczególności:

 • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 •  wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Warunkiem koniecznym realizacji projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, w rozumieniu art. 8 Dyrektywy 2012/27/UE.
Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 80 %.