RPO - woj. warmińsko-mazurskie
Działanie 1.2
INNOWACYJNE FIRMY

Poddziałanie 1.2.1 DZIAŁALNOŚĆ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw.

Nabór trwa do 28 listopada 2017 roku.

Alokacja na konkurs: 11 mln PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Własna działalność B+R przedsiębiorstw:

 • tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym centra badawczo-rozwojowe),
 • wsparcie prac B+R firm; (w tym wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych).

Poddziałanie 1.2.2 WSPÓŁPRACA BIZNESU Z NAUKĄ

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw.

Nabór trwa do 28 listopada 2017 roku.

Alokacja na konkurs: 32 mln PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Zakup usług B+R oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań technologicznych wypracowanych z sektorem naukowym:

 • bon na nawiązanie współpracy – projekty mające na celu zakup usług B+R, doradczych oraz technologii,
 • bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R – rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych,
 • kontrakt B+R – wsparcie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Intensywność dofinansowania w ramach Działania 1.2 na praca badawcze wynosi od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

 

Działanie 1.3 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Planowany termin naboru: 27 października do 29 grudnia 2017 r.

Alokacja na konkurs: 8,5 MLN PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparcie finansowe dla firm w początkowej fazie rozwoju (w szczególności opartych o innowacyjne pomysły) wraz ze wsparciem doradczym, mentorskim i szkoleniowym jako element przygotowania do funkcjonowania na rynku.

Intensywność wsparcia zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli dla MŚP w województwie warmińsko-mazurskim:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu -  1 MLN PLN.

Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3.
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zakończenie naboru: 20 kwietnia 2017 r.

Alokacja: 8 mln PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparcie będzie przeznaczone na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozszerzenia działalności firmy, wejścia na nowe rynki oraz usprawnienie procesów zarządczych.

Intensywność wsparcia zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli dla MŚP w województwie warmińsko-mazurskim:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.
Działanie 1.5
NOWOCZESNE FIRMY

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Beneficjenci: przedsiębiorstwa.

Naboru zakończony: 26 maja 2017 roku.

Alokacja na konkurs: 20 mln PLN.

Kolejny nabór w 2018 roku.

Rodzaje wspieranych projektów
Wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych własnych i wypracowanych we współpracy z sektorem naukowo-badawczym, dostosowanie do wdrożenia i wdrożenie zakupionych rozwiązań technologicznych.
 
Intensywność wsparcia zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli dla MŚP w województwie warmińsko-mazurskim:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.

 

Działanie 4.2
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I WYKORZYSTANIE OZE W MŚP

Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP.

Nabór trwał do 30 maja 2017 roku.

Alokacja na konkurs: 38 mln PLN.

Kolejny nabór w 2018 roku.

Rodzaje wspieranych projektów
Zwiększenie efektywności energetycznej MŚP, modernizacja instalacji / technologii w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej, elektrycznej lub wody; projekty dotyczące odzyskiwania energii cieplnej (np. z procesów przemysłowych, z produkcji energii).
Wdrażanie systemów zrównoważonego zarządzania energią.

Intensywność wsparcia zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli dla MŚP w województwie warmińsko-mazurskim:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.

 

Działanie 4.1
PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Beneficjenci: m.in. przedsiębiorstwa.

Nabór trwa do 30 listopada 2017 roku.

Alokacja na konkurs: 99 mln PLN

Kolejny nabór w 2018 roku.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rodzaje wspieranych projektów

 • Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej lub na potrzeby własne podmiotów.
   
 • Efektywna dystrybucja ciepła z OZE (m.in. geotermia, pompy ciepła, kotłownie).
   
 • Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operator systemu dystrybucyjnego) oraz infrastruktury magazynowej.
  Orientacyjna kwota dofinansowania w I konkursie: 80 216 612,04 PLN.

Intensywność wsparcia zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli dla MŚP w województwie warmińsko-mazurskim:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.