RPO - woj. podlaskie
Działanie 1.2
Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Oś Priorytrytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Nabór trwa do 30 listopada 2017 r.
Alokacja środków na konkurs: 75 mln PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie będzie można uzyskać na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz na tworzenie nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.
Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/ obiektów pilotażowych.
Projekt musi być powiązany z kierunkami rozwoju technologicznego dotyczącymi inteligentnych specjalizacji regionalnych wskazanych w Programie rozwoju przedsiębiorczości i inteligentnych specjalizacji w województwie podlaskim na lata 2015–2020+.
Pierwszy konkurs obejmie jedynie bony na projekty badawczo-rozwojowe, pozwalające przedsiębiorstwom na rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w mniejszej skali, do wartości kilkudziesięciu tysięcy PLN.

Intensywność dofinansowania na prace badawcze będzie wynosić najprawdopodobniej od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków, a ostateczny poziom zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Działanie 1.3
Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach -
Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym.
Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Naboru zakończył się : 29 września 2017 r.

Alokacja środków w ramach Działania 1.3 na  Konkurs: 60 MLN PLN.
Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.3: 95 300 000 EUR.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością promocji innowacyjnych (szczególnie ekoinnowacyjnych) rozwiązań.
Wsparcie będzie obejmować rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa,
w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe w województwie podlaskim wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 70 % kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw - 60 % kosztów kwalifikowanych.
Działanie 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru: 2018 r.

W Priorytecie Inwestycyjnym przewidziano wsparcie działań zmierzających do wzrostu produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się również możliwość przyłączania instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci, a także realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych dystrybucyjnych dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej. Dla wsparcia pozyskiwania odnawialnych źródeł energii przewiduje się również możliwość realizacji inwestycji związanych z budową lub modernizacją instalacji służących magazynowaniu i przetwarzaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz związanych z dystrybucją ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Typy przedsięwzięć:

 • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci,
 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji,
 • budowy instalacji do produkcji biokomponentow i biopaliw 2 i 3 generacji.

Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP:

 • 70 % dla mikro i małych,
 • 60 % dla średnich.
Działanie 5.2
Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: m.in. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego

Termin naboru:  2018 r.

W celu podniesienia efektywności energetycznej sektora podlaskich MŚP promowane będą działania na rzecz zmniejszenia strat energii, ciepła i wody. Zastosowanie konkretnych rozwiązań będzie efektem oceny ich opłacalności, a także wkładu na rzecz realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej. Elementem każdego z projektów będą audyty energetyczne (przemysłowe), które pozwolą na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Audytom będą podlegać m.in. budynki, źródła energii elektrycznej, ciepła, i chłodu, wewnętrzne sieci ciepłownicze wewnętrzne sieci przemysłowe, procesy technologiczne, układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Typy przedsięwzięć

 • wsparcie dla głębokiej termomodernizacji obiektów w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 • projekty przedsiębiorstw redukujące ilość strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalające na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.