RPO - woj. podkarpackie
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Nabór trwa do 29 grudnia 2017 r.

Alokacja na konkurs: 71 mln PLN.

Wspierane będą działania na rzecz zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, w tym infra-struktury badawczo-rozwojowej oraz prace B+R prowadzone przez przedsiębiorstwa.
Wsparciem zostanie również objęte dostosowanie, w celu dalszego wykorzystania zakupionych
wyników badań naukowych i technologii, a także praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z rozwijanym produk-tem lub usługą, między innymi w celu finansowania ich dalszej produkcji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c.

Typy przedsięwzięć:

 • projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac rozwojowych, aż do etapu pierwszej produkcji włącznie,
 • bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali,
 • wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego,
 • projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw,
 • przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowacji.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze może wynieść od 25% do 80% i będzie uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

 

Poddziałanie 1.4.1 Konkurencyjna innowacyjna gospodarka
Dotacje bezpośrednie

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór zakończony 30 czerwca 2017 r.

Środki przeznaczone na  konkurs: 50 mln PLN.
 

Wsparcie projektów wykorzystujących potencjały regionu, w zakresie których pozycja i rola województwa w gospodarce krajowej jest lub może być ponadprzeciętnie wysoka. Dofinansowane będą działania związane z rozwojem istniejących MŚP ukierunkowane na wdrażanie nowych technologii i innowacji czego wynikiem będzie wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi. W ramach tego priorytetu inwestycyjnego finansowanie uzyskają projekty dotyczące masowej produkcji będące wynikiem prowadzonych prac B+R.
W celu zwiększenia tzw. efektu mnożnikowego interwencji, przewiduje się w ramach PI 3c zastosowanie instrumentów finansowych.
Dla podniesienia konkurencyjności i innowacyjności MŚP konieczne jest zwiększenie zastosowania w działalności przedsiębiorstw technik informacyjno-komunikacyjnych. Planowana interwencja ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Wykorzystanie TIK przyczyni się do rozwoju e-handlu. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C).

Typy przedsięwzięć:

 • wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi oraz inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji,
 • wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych.

Mapa pomocy regionalnej przewiduje maksymalną intensywność dofinansowania w formie dotacji, na inwestycje w środki trwałe, w województwie podkarpackim w wysokości:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 70 % kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw - 60 % kosztów kwalifikowanych,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

Działanie 3.1 Rozwój OZE

Beneficjenci: m.in. przedsiębiorstwa.

Termin naboru: 2018 r.

Wsparcie na lata 2014-2020 w ramach priorytetu: 62 840 853 EURO.

Interwencja ukierunkowana jest na zwiększenie wzrostu produkcji z OZE poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikację źródeł.
W celu zapewnienia oszczędnego i stabilnego systemu energetycznego, konieczne są inwestycje w sieci energetyczne. Natomiast w celu poprawy efektywności sektora energetycznego i zneutralizowania jego negatywnego wpływu na środowisko, należy wspierać wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji, poprzez budowę nowych i modernizację istniejących.

Typy przedsięwzięć:

 • wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.
 • projekty mające na celu efektywną dystrybucję ciepła z OZE,
 • inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu).

Mapa pomocy regionalnej przewiduje maksymalną Intensywność dofinansowania w województwie podkarpackim w wysokości:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 70 % kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw - 60 % kosztów kwalifikowanych,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.