RPO - woj. lubelskie

Budżet RPO 2014-2020 wynosi 2,23 mld euro. To więcej, o blisko 500 mln euro, niż województwo lubelskie otrzymało w latach 2007-2013, sumując środki z RPO (1,19 mld euro) i z regionalnej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (547,5 mln euro).

Działanie 1.2
BADANIA CELOWE

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa.
Kolejny konkurs w 2017 r.

Alokacja w ramach działania 1.2 w I konkursie: 115 363 645 PLN.

Minimalna wartość projektu: 80 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN.

Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz. Przewidziana pomoc obejmie również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Maksymalny poziom dofinansowania
Badania przemysłowe:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 80 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 75 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 65 %.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 50 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 40 %.

 

Działanie 1.3
INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa.

Termin naboru konkursu: grudzień 2016 roku.
Alokacja w ramach działania 1.3 w konkursie: 45 159 512,71  PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000,00 PLN.

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN.

Rodzaje wspieranych projektów
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności:

zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R w celu świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych.


Maksymalny poziom dofinansowania

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 70 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 50 %.

 

Działanie 3.7
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP

Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP.

Termin naboru: maj-czerwiec 2016 roku.

Alokacja w ramach działania 3.7 w I konkursie: 275 664 482,19 PLN.

Alokacja środków UE na lata 2014-2020 w ramach działania 3.7: 186 082 249 EUR.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000,00 PLN.

Minimalna kwota wsparcia: 60 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN.

Rodzaje wspieranych projektów

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych;
 • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK, np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne;
 • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do po-trzeb nowego rynku zbytu;
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.


Maksymalny poziom dofinansowania

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 70 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %.

 

Działanie 4.2
PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST.

Termin naboru: grudzień 2016 r. - luty 2017 r.

Alokacja w ramach działania 4.2 w I konkursie: 89 720 000 PLN.

Alokacja środków UE na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2: 50 866 891 EUR.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
brak ograniczeń kwotowych.

Maksymalny poziom dofinansowania
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

Rodzaje wspieranych projektów:

 • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji;
 • Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE;
 • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach);
 • Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).


Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:

 • energia wodna (do 5 MWe),
 • energia wiatru (do 5 MWe),
 • energia słoneczna (do 2 MWe/MWth),
 • energia geotermalna (do 2 MWth),
 • energia biogazu (do 1 MWe),
 • energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

 

Działanie 5.1
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Beneficjenci: MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego) , spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Termin naboru: grudzień 2016 r. - styczeń 2017 r.

Alokacja w ramach działania 5.1 w I konkursie: 117 893 151,21 PLN.

Alokacja środków UE na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2: 45 787 659 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro.

Rodzaje wspieranych projektów:

 • Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach;
 • Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
 • Systemy zarządzania energią (jako element projektu);
 • Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym po-zwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego;
 • Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
 • Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);
 • Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.