RPO - woj. wielkopolskie
Działanie 1.2
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Termin naboru: brak naboru w 2017 r.

Kolejny nabór w 2018 roku.

Alokacja środków na Działanie 1.2 na lata 2014-2020: 102 MLN EUR.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie będzie można uzyskać na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz na tworzenie nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.
Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/ obiektów pilotażowych.
Projekt musi być powiązany z kierunkami rozwoju technologicznego dotyczącymi inteligentnych specjalizacji regionu wielkopolskiego.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze wynosi od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

Maksymalna wartość projektu:

  • na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – do 25 MLN PLN,
  • na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – do 25 MLN PLN,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

Działanie 1.5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw


Poddziałanie 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór zakończył się 28 lipca 2017 r.

Kolejny nabór w 2018 roku.

Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.5 : 277 MLN EUR.

Wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne przedsiębiorstwa (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:
- środki trwałe;
- wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Preferencje podczas oceny otrzymają projekty wpisujące się lub przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe w województwie wielkopolskim wynosi:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 45 % kosztów kwalifikowanych,
  • dla średnich przedsiębiorstw - 35 % kosztów kwalifikowanych,

ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Nabór w ramach:
-  Poddziałanie 3.1.1.: zakończony 31.08.2017 r.

 - Poddziałanie 3.1.2.: do 30-11-2017 r.

Kolejne nabory w 2018 r.

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Alokacja środków w ramach osi III RPO Wlkp. (UE + środki krajowe): 415,8 MLN EURO

W Priorytecie Inwestycyjnym przewidziano wsparcie działań zmierzających do wzrostu produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się również możliwość przyłączania instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci, a także realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych dystrybucyjnych dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej. Dla wsparcia pozyskiwania odnawialnych źródeł energii przewiduje się również możliwość realizacji inwestycji związanych z budową lub modernizacją instalacji służących magazynowaniu i przetwarzaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz związanych z dystrybucją ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Typy przedsięwzięć:

  • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE,
  • budowa, rozbudowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci,
  • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji.