RPO - woj. zachodnioppomorskie
Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

Działanie 1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw
Działanie 1.2. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Termin naboru: IV kwartał 2015 r. (dotyczy Działania 1.1).

Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1: 29 500 000 EUR.
Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2: 23 846 500 EUR.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.
Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.
Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na inwestycje służące wykonywaniu prac badawczo–rozwojowych w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze wynosi od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

Maksymalna wartość projektu:

 • w zakresie tworzenia lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej - 10 MLN PLN,
 • w zakresie wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo - przemysłowych - 5 MLN PLN,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Wdrażanie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycje w przedsiębiorstwach

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru: IV kwartał 2015 r. (dotyczy Działania 1.5).

Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.4: 25 000 000,00 EUR.
Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.5 na I Konkurs: 42 100 000 EUR.

Rodzaj wspieranych projektów:    
Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.
Wsparcie obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Warunkiem wsparcia w ramach Działania 1.4 jest wcześniejsze poddanie technologii testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych produktu/usługi/technologii będącej przedmiotem wdrożenia.

Warunkiem wsparcia w ramach Działania 1.5 jest rozwój działalności w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 55% kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw – 45% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 8 000 000 PLN, jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Działanie 1.6
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru: wrzesień 2015 r.

Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.6: 30 000 000,00 EUR.

Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (głównie centralna, wschodnia i południowa część województwa). Wspierane będą inwestycje ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze.
Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu to 10 etatow (EPC).
Przedmiotem przedsięwzięć może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:

 • 10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania,
 • powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy.

Intensywność dofinansowania na inwestycje wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 55 % kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw – 45 % kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 000 000,00 PLN.

 

Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Działanie 2.9
Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnym

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego
Wsparcie UE: 4 000 000 EURO

Realizacja działania 2.9 obejmuje zastępowanie starych jednostek wytwarzających energię ze źródeł powodujących emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych jednostkami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł.

Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii.

 

Działanie 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, grupy producentów rolnych, ZOZ-y.

Termin naboru: 29 luty - 29 kwietnia 2016 r.

Alokacja środków na I konkurs w ramach Działania 2.10: 94 000 000,00 PLN.
Alokacja środków UE na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.10: 62 135 000,00 EUR.

W Priorytecie Inwestycyjnym przewidziano wsparcie działań zmierzających do wzrostu produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się również możliwość przyłączania instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci. Dla wsparcia pozyskiwania odnawialnych źródeł energii przewiduje się również możliwość realizacji inwestycji związanych z budową lub modernizacją instalacji służących magazynowaniu i przetwarzaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz związanych z dystrybucją ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

 • dla energii wodnej (do 5 MWe),
 • dla energii wiatru (do 5 MWe),
 • dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
 • dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
 • dla energii z biogazu (do 1 MWe),
 • dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe).
Działanie 2.12
Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego
Wsparcie UE: 10 MLN EURO

Typy projektów:

 • budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego),
 • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

W odniesieniu do obu typów projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO₂ oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO₂, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.
Możliwość realizacji przedsięwzięć do 1 MW mocy energii elektrycznej.