RPO - woj. śląskie
Priorytet 8 iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Działanie 1.2
Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Nabór trwa do 29 listopad 2017 r.
Alokacja środków w ramach konkursu: 196 mln PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.
Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.
Projekt musi być powiązany z kierunkami rozwoju technologicznego dotyczącymi inteligentnych specjalizacji regionalnych wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze wynosi od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu:

  • w zakresie tworzenia lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej - 10 MLN PLN,
  • w zakresie wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo - przemysłowych - 5 MLN PLN,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Działanie 3.2
Innowacje w MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór zakończył się 28 lutego 2017 r.

Kolejny nabór w 2018 r.
Alokacja środków wyniosła 196 mln PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:    
Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.
Wsparcie obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu). Reasumując wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych.
Punkty na ocenie merytorycznej otrzymają projekty wpisujące się lub przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe wynosi:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 45 % kosztów kwalifikowanych,
  • dla średnich przedsiębiorstw - 35 % kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 MLN PLN.
Maksymalna wartość projektu projektu: 10 MLN PLN.

 
Działanie 4.4
Wysokosprawna kogeneracja

Wybrani Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Jednostki samorządu terytorialnego.
 

W 2017 roku nie odbędzie się konkurs.

Kolejny nabór w 2018 r.

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wspierane będą działania polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie (budowę) wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny i brunatny (np. gaz ziemny, olej). Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń jako wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania (tj. lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji CO₂ oraz innych zanieczyszczeń powietrza (tj. PM 10).

Typy przedsięwzięć
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.