RPO - woj. pomorskie
Działanie 1.1
EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne

Beneficjenci: przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach m.in. z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi itp.


Zakończenie naboru 29.09.2017 r.

Alokacja na konkurs: 102 mln PLN

Kolejny nabór w 2018 r.

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania (bez produkcji masowej i sprzedaży).

Typy projektów

 • opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
 • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
 • budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R+I w przedsiębiorstwach,
 • nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
 • projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami.

Kolejne etapy wdrażania wyników prac rozwojowych (po zakończeniu etapu pierwszej produkcji) możliwe będą do dofinansowania w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane RPO WP.

Maksymalny, prawdopodobny poziom dofinansowania

Badania przemysłowe:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 70 % +15 %1 ≤ 80 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 % + 15 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 50 % +15 %.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 45 % +15 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 35 % +15 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 25 % +15 %.

1) Dodatkowe + 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B+R.
Stosowana będzie również pomoc na innowacje i pomoc de minimis.

 

DZIAŁANIE 2.2
INWESTYCJE PROFILOWANE

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Nabór zakończony: 15 marca 2017 r.

Alokacja na konkurs: 66 mln PLN.

Kolejny nabór w 2018 r.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.
Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2: 40 605 587 EUR.

Typy projektów:

 • budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
 • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy,
 • racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług prowadząca w szczególności do zmniejszenia transportochłonności,
 • budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
 • poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 55 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

 

DZIAŁANIE 10.3
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne

Beneficjenci: przedsiębiorstwa.

Nabór zakończony:31 stycznia 2017 roku.

Alokacja na konkurs: 122 mln PLN.

Kolejny nabór w 2018 r.

Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3.1: 30 093 140 EUR.

Alokacja na konkurs: 28 050 879 EUR

Wsparciem objęta będzie budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła do sieci.
W zakresie wykorzystania energii słońca wspierane będą przede wszystkim systemy fotowoltaiczne.
W zakresie systemów ogrzewania opartych na pompach ciepła wspierane będą przede wszystkim systemy niewykorzystujące dodatkowych instalacji kolektorów słonecznych. Wyklucza się wsparcie systemów i instalacji zasilających niskotemperaturowe wewnętrzne instalacje grzewcze, zlokalizowanych w obiektach przyłączonych do lokalnej sieci ciepłowniczej.
W zakresie produkcji i wykorzystania biogazu oraz jego dystrybucji wspierane będą przede wszystkim instalacje, w których poddaje się odzyskowi odpady organiczne (szczególnie z produkcji rolno-spożywczej), wykorzystuje nadwyżki surowców organicznych oraz takie, w których następuje zagospodarowanie pofermentu, w tym do produkcji nawozów.
Działania te powinny wpisywać się we właściwy program ochrony powietrza.
Ponadto przewiduje się wsparcie przebudowy lub rozbudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, wyłącznie w celu umożliwienia przyłączania do niej źródeł produkujących energię z OZE.

Rodzaje wspieranych projektów:

 • budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:
  • słońce do 2 MWe,
  • biomasę do 5 MWt,
  • biogaz do 1 MWe,
  • geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.
 • przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 5 MWe,
 • budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,
 • rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

Maksymalny poziom dofinansowania
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami pomocy publicznej (po uszczegółowieniu przepisów krajowych dot. pomocy regionalnej na OZE).