RPO - woj. opolskie
Działanie 1.1
Innowacje w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP; konsorcja.

Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Kwota przeznaczona na I konkurs w ramach Działania 1.1: 120 mln PLN.

W ramach Działania 1.1 wspierane będą projekty na rzecz zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, w tym infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz prace B+R prowadzone przez przedsiębiorstwa.
Wsparciem zostanie również objęte dostosowanie, w celu dalszego wykorzystania zakupionych wyników badań naukowych i technologii, a także praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z rozwijanym produktem lub usługą, między innymi w celu finansowania ich dalszej produkcji w ramach poddziałania 2.1.1.

Główne typy przedsięwzięć:

 • Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 • Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych ( w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
  • pierwszej produkcji.

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Maksymalny poziom dofinansowania

Badania przemysłowe:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 70 % +10 % ≤ 80 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 % + 15 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 50 % +15 %.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 45 % +15 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 35 % +15 %,
 • duże przedsiębiorstwa: 25 % +15%.

 

Działanie 2.1
Nowe produkty i usługi w MŚP

Poddziałanie 2.1.1 - Nowe produkty i usługi
Poddziałanie 2.1.2 - Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 2.1.3 - Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
Poddziałanie 2.1.4 - Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Planowany termin naboru: od I/II kwartału 2016 r.

Wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw w obszarach ważnych dla rozwoju regionu, przede wszystkim w ramach specjalizacji regionalnych, zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego 2020. W ramach Działania 2.1 wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu tworzenie produktów i usług o zaawansowanych możliwościach z istotnym wkładem technologicznym. Realizowane projekty będą polegać m.in. na rozbudowie przedsiębiorstwa, prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, zmianie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, a także inwestycjach w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Wspierane będą przedsięwzięcia komplementarne do projektów dofinansowanych w Działaniu 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach – wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach tego Działania.
Podejmowane będą działania na rzecz rozwoju sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK, a także sprzedaży produktów i usług w Internecie (e-usługi i e-handel), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających potrzebom oraz wprowadzania procesów modernizacyjnych.

Typy projektów:

 • wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach Osi Priorytetowej I,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty,
 • wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwią-zania teleinformatyczne (B2B),
 • wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnow-szych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E),
 • wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C);
 • wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyj-nych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I, poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, poprzez instrumenty finansowe.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • mikro-małe przedsiębiorstwa: 55 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

 

Działanie 2.4
Współpraca gospodarcza i promocja

Główni beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kwota przeznaczona na konkurs: 17,4 mln PLN.

Główne typy przedsięwzięć:

 • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej,
 • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzyna-rodowym,
 • promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

 

Działanie 3.4
Efektywność energetyczna w MŚP

Główni beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nie przewiduje się naboru w 2015r.

Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działania z zakresu zwiększenia efektywności będą prowadzone w koordynacji z głęboką modernizacją energetyczną budynków. Dofinansowanie otrzymają projekty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których realizacja przyczyni się w znaczącym stopniu do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, doprowadzając do optymalizacji zużycia energii, w tym poprzez m.in. systemy zarządzania energią i jej jakością, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany procesów technologicznych z wykorzystaniem OZE. W przypadku dofinansowania systemów zarządzania energią mających na celu odzysk ciepła odpadowego, wsparcie uzyskają projekty dotyczące odzyskiwania ciepła z instalacji przemysłowych w celu ograniczenia własnego zużycia energii w przedsiębiorstwach, jak i umożliwiające korzystanie z ciepła odpadowego przez użytkowników zewnętrznych (np. miejskie sieci ciepłownicze). Ponadto dofinansowane zostaną audyty energetyczne wyłącznie jako kompleksowe elementy projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Główne typy przedsięwzięć:

 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu,
 • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu,
 • wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią, poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, poprzez instrumenty finansowe,
 • wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element kompleksowy projektu, poprzez instrumenty finansowe.