RPO - woj. małopolskie
Działanie 1.2
BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poddziałanie 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
Poddziałanie 1.2.2 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Termin naboru w ramach Podziałania 1.2.1. upłynął w dniu 03.10.2017 r,

Termin naboru w ramach Podziałania 1.2.2 - grudzień 2017 r.

Alokacja: 87 mln PLN.

 

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie będzie można uzyskać na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz na tworzenie nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.
Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/ obiektów pilotażowych.
Projekt musi być powiązany z kierunkami rozwoju technologicznego dotyczącymi inteligentnych specjalizacji regionu małopolskiego.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze wynosi od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.
Maksymalna wartość projektu:

 • na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – do 25 MLN PLN,
 • na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – do 25 MLN PLN,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

Działanie 3.4
ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP

Poddziałanie 3.4.3 DOTACJE DLA MŚP - WCZESNA FAZA ROZWOJU
Poddziałanie 3.4.4 DOTACJE DLA MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru w ramach Poddziałania 3.4.3 upłynął 21 lutego 2017 r.

Termin naboru w ramach Poddziałania 3.4.3 upłynął 31 sierpnia 2017 r.

Kolejne nabory w 2018 r.


Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z dwóch grup MŚP:

 • działających na rynku krócej niż 24 miesiące - maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: do 10 MLN PLN,
 • działających na rynku dłużej niż 24 miesiące - maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: do 25 MLN PLN;

z zakresu:

 • Wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Wsparcie będzie obejmować rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 • Rozwoju MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Jednak będą one ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i trzeciej generacji1.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe w województwie małopolskim wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 55 % kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw - 45 % kosztów kwalifikowanych,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

1) Wparcie wskazane w pkt 2. dotyczy tylko MŚP działających na rynku dłużej niż 24-mce.

Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Planowany termin naboru: grudzień 2017 r.

Alokacja: 82 mln PLN.

W celu podniesienia efektywności energetycznej sektora podlaskich MŚP promowane będą działania na rzecz zmniejszenia strat energii, ciepła i wody. Zastosowanie konkretnych rozwiązań będzie efektem oceny ich opłacalności, a także wkładu na rzecz realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej. Elementem każdego z projektów będą audyty energetyczne (przemysłowe), które pozwolą na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Audytom będą podlegać m.in. budynki, źródła energii elektrycznej, ciepła, i chłodu, wewnętrzne sieci ciepłownicze wewnętrzne sieci przemysłowe, procesy technologiczne, układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Typy przedsięwzięć:

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • Wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.