RPO - woj. łódzkie
Działanie I.2
Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Termin naboru na Poddziałanie I.2.1: IV kwartał 2017 roku.
Termin naboru na Poddziałanie I.2.2: IV kwartał 2017 roku.

Alokacja środków: 2 x 87 MLN PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie będzie można uzyskać na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz na tworzenie nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.
Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/ obiektów pilotażowych.
Projekt musi być powiązany z kierunkami rozwoju technologicznego dotyczącymi inteligentnych specjalizacji regionu.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze wynosi od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

Maksymalna wartość projektu:

  • na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego  w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – do   10 MLN PLN,
  • na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – do  5 MLN PLN,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Poddziałanie II.3.1
Innowacje w MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru: 16 października 2017 r. -  9 listopada 2017 r.


Alokacja środków w Konkursie: 65 MLN PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.
Wsparcie obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).
Punkty na ocenie merytorycznej otrzymają projekty wpisujące się lub przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe wynosi:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 55% kosztów kwalifikowanych,
  • dla średnich przedsiębiorstw – 45% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania: ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.
Termin naboru: od 2017-12-29 do 2018-01-19.

Alokacja konkurs: 43 MLN PLN.

W Priorytecie Inwestycyjnym przewidziano wsparcie działań zmierzających do wzrostu produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się również możliwość przyłączania instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci, a także realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych dystrybucyjnych dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej. Dla wsparcia pozyskiwania odnawialnych źródeł energii przewiduje się również możliwość realizacji inwestycji związanych z budową lub modernizacją instalacji służących magazynowaniu i przetwarzaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz związanych z dystrybucją ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Typy przedsięwzięć:

  • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE,
  • budowa, rozbudowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci,
  • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji.