RPO - woj. lubuskie
Działanie 1.1
Badania i innowacje

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP; konsorcja.

Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Alokacja na I konkurs: 40 000 000 PLN.
Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1: 49 955 148,00 EUR.

Adresatami Działania będą przede wszystkim MŚP rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo – rozwojowych samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi. Dofinansowane będą również inwestycje dużych przedsiębiorstw, wyłącznie pod warunkiem realizacji projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. Przewiduje się finansowanie całego procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów. Wsparcie będzie obejmować fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych). Finansowane będą linie pilotażowe oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w tym w zakresie kluczowych technologii wspomagających. W wyniku prowadzonych prac i usług B+R osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie. Możliwe będzie także wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych. W ramach Działania przewiduje się również inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia badań. Wspierane będą również zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz dużych pod warunkiem współpracy z MŚP lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi MŚP zgodnie ze zgłaszanym przez nie popytem. W incydentalnych uzasadnionych przypadkach realizowane będą projekty infrastrukturalne jednostek B+R, tj. wówczas gdy inwestycje infrastrukturalne będą stanowiły uzupełnienie istniejących zasobów, które są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i będą uwarunkowane zapotrzebowaniem firm na podobną infrastrukturę B+R.

Główne typy przedsięwzięć:

 1. Projekty B+R przedsiębiorstw.
 2. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.
 3. Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych.

Typ I i II można łączyć w ramach jednego projektu.
Urząd Marszałkowski może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów projektu dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów B+R przedsiębiorstw
Badania przemysłowe:

 • mikro-, małe: 70 % +15 %1 80 %,
 • srednie: 60 % + 15 %1,
 • duże: 50 % +15 %1.

Eksperymentalne prace rozwojowe w przedsiębiorstwach:

 • mikro-, małe: 45 % +15 %1,
 • średnie: 35 % +15 %1,
 • duże: 25 % +15%1.

1) Dodatkowe + 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B + R.

Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw oraz infrastrukturę w podmiotach świadczących innowacyjne usługi:

 • mikro-, małe: 55 %,
 • średnie: 45 %,
 • duże: 35 %.

 

Działanie 1.5
Rozwój sektora MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Alokacja na konkurs: 40 000 000 PLN.
Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.5: 98 005 259,00 EUR.

Wsparcie inwestycyjne dotyczyć będzie wysoce innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez MŚP. Preferowana będzie realizacja projektów w obszarach inteligentnych specjalizacji.
Wsparcie w ramach dotacji.

I typ projektu - Wdrożenie wyników projektów badawczo - rozwojowych.
Wsparcie związane z:

 • wykorzystaniem/wdrożeniem wyników prac B+R (projekty wysoce innowacyjne),
 • wykorzystaniem wyników badań naukowych/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związane z wdrażanym produktem lub usługą opracowanym/zakupionym w Działaniu 1.1.

Celem ww. działań jest bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów, usług w tym m.in. rozpoczęcia świadczenia usług opartych na wynikach prac B+R, uruchomienie nowych/innowacyjnych procesów.
Wykorzystanie /wdrożenie wyników należy rozumieć w szczególności jako ich zastosowanie do produkcji masowej (w odróżnieniu od pierwszej produkcji).

Typ II projektu - Wsparcie inwestycyjne MŚP.
Wsparcie inwestycyjne MŚP w zakresie;

 • wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, w tym również modernizacja i wprowadzanie ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowa i/lub modernizacja zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcja urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez MŚP,
 • wprowadzania nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwoju przedsiębiorstw (w tym m. in. sprzedaż internetowa, wewnętrzny obieg dokumentów, zarządzanie),
 • zakupu sprzętu i usług służących rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym nowej e-usługi,
 • zakupu licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • mikro-, małe przedsiębiorstwa: 55 %,
 • średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

 

Działanie 3.1
Odnawialne źródła energii

Główne typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Planowany termin naboru: Nie wcześniej niż od I/II kwartału 2016 r.

Alokacja środków na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1: 19 601 052,00 EUR.
Rodzaj wsparcia: Dotacja/Pożyczka z preferencyjnym oprocentowaniem.

W ramach Działania wsparciem objęte zostaną przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych źródeł wytwórczych – cieplnych oraz wytwarzających energię elektryczną. Do grupy źródeł wytwórczych należy zaliczyć przede wszystkim źródła wykorzystujące energię geotermalną, wiatrową, wodną, słoneczną oraz energię pochodzącą z biomasy i biogazu.
Pomoc finansowa skierowana zostanie również na działania związane z budową instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej oraz trzeciej generacji), a także rozbudowę i modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
Realizacja projektów w ramach przedmiotowego Działania będzie uzależniona od potencjału regionu dla różnych obszarów OZE oraz ich oddziaływania na środowisko, które zostały określone w Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego. Zadania inwestycyjne powinny być zgodne z zapisami powyższej Strategii, w szczególności z Celem strategicznym CS2. Wzrost udziału czystej energii.
Wśród typów działań przewidzianych w ramach Działania 3.1 należy zaliczyć wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza związanej z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.

Główne typy przedsięwzięć:

 • Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.
 • Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia.
 • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania:
Faktyczny poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy. W przypadku projektów generujących dochód dofinansowanie UE jest ustalane na podstawie art. 61 albo 65 rozporządzenia 1303/2013. Obniżeniu podlega nie poziom dofinansowania w ujęciu procentowym, a kwota wydatków kwalifikowanych.