RPO - woj. kujawsko-pomorskie
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru: 2018 r.

Alokacja środków na konkurs:

Rodzaj wspieranych projektów:    

1) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dwersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek,

2)Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 55 % kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw – 45 % kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania: ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Działanie 3.1. WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Beneficjenci: m.in. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.
Wsparcie UE: 38,4 MLN EURO.

Termin naboru:zakończony 31 sierpnia 2017 r.

Kolejny nabór w 2018 r.

W Priorytecie Inwestycyjnym przewidziano wsparcie działań zmierzających do wzrostu produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie
instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się również możliwość przyłączania instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci, a także realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych dystrybucyjnych dedykowanych przyłączeniu nowych  jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej. Dla wsparcia pozyskiwania odnawialnych źródeł energii przewiduje się również możliwość realizacji inwestycji związanych z budową lub modernizacją instalacji służących magazynowaniu i przetwarzaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz związanych z dystrybucją ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Typy przedsięwzięć:

 • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci,
 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji.

 

Maksymalna wartość projekty – 5 mln PLN.

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Wsparcie UE: 38,4 MLN EURO.

Wsparcie dostępne jedynie w formie pożyczki.

W ramach realizowanych przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze MŚP, wspierane będą działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu/instalacji wraz z zastosowaniem
instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych - pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne obiektu/instalacji podlegającego modernizacji energetycznej. Należy wskazać, iż audyty energetyczne są obowiązkowym elementem realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej w tym sektorze. W zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji czy infrastruktury.

Typy przedsięwzięć:

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 • Wprowadzanie systemów zarządzania energią.
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji, energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).