Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskiech

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) ma na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych 15 działań.

Poddziałanie 4.2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

                        

I.   Poddziałanie 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – przedsiębiorcy

 

Alokacja: 300 mln EUR czyli około 1,3 mld PLN.

Dofinansowanie: 50%.

Beneficjenci: MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Nabór zakończony.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o 10 mln PLN.

W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych:

 • przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania roślin na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie
  i przechowywanie produktów rolnych,
 • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka
  i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,
 • produkcja pasz.

 

W ramach działania 4.2 istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje OZE (w tym panele fotowoltaiczne oraz kogenerację). WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii, nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną i cieplną w wymiarze rocznym.

 

Istotą kogeneracji, albo inaczej produkcji energii w skojarzeniu, jest wytwarzanie dwóch rodzajów energii w jednym procesie technologicznym (energii elektrycznej i cieplnej). Energia cieplna, może być w dalszym procesie zamieniana na energię chłodu. Mówimy wtedy o tzw. trigeneracji, a jeżeli chcemy produkować również parę technologiczną o tzw. poligeneracji.

Najczęściej paliwem pierwotnym „napędzającym” układ jest gaz ziemny. Trzeba więc mieć zapewnione możliwości zakupu odpowiedniej ilości tego paliwa, aby maksymalnie wykorzystać moc układu.

Produkcja energii w skojarzeniu jest tańsza i mniej uciążliwa dla środowiska.  Ponadto produkując energię we własnym zakresie nie płacą Państwo za przesył, a koszty przesyłu energii są na ogół bardzo znaczące. Nakłady inwestycyjne na kogenerację odzyskiwane są najczęściej po ok. 8 latach eksploatacji. Jeżeli inwestycja będzie realizowana z udziałem 50 % dofinansowania lub niewykorzystana ilość energii zostanie sprzedana, okres zwrotu zostanie skrócony nawet do 3-4 lat.

W ramach rozpoczętego naboru wniosków dla działania 4.2 PROW 2014-2020 wprowadzone zostały istotne zmiany w stosunku do naborów przeprowadzonych w 2015 i 2017 roku.

Główne kierunki zmian to:

 • zwiększenie kwoty pomocy dla jednego beneficjenta do 10 mln zł. W przypadku wykorzystania części pomocy w poprzednich naborach nadal jest możliwość skorzystania z pozostałej puli pomocy,
 • zwiększenie możliwości dofinansowania do infrastruktury zakładów nowobudowanych. Możliwości te obejmują elementy infrastruktury zakładu konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania (np. ogrodzenie czy budowa zbiornika ppoż.) w tym spełniania wymogów określonych odpowiednimi przepisami, a w szczególności wynikającymi z projektu technologicznego zakładu,
 • umożliwienie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska również dla zakładów prowadzących ubój na większą skalę. Ze względu na fakt, że jednym z celów przekrojowych PROW jest również przyczynianie się do poprawy stanu środowiska i szeroko rozumiana ochrona środowiska  dopuszczone do wsparcia zostały inwestycje realizowane w zakładach przetwórstwa mięsa, w których prowadzony jest również ubój „na dużą skalę”, określone w rozporządzeniu MRiRW dla działania 4.2,
 • wprowadzono wyższy próg finansowy powodujący konieczność przeprowadzania postępowań ofertowych – powyżej 30 tys. EURO. W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz nowym rozporządzeniem regulującym zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców zmieniona została kwota graniczna określająca konieczność przeprowadzania postępowań ofertowych z 20 tys. PLN na 30 tys. EURO. Wobec tego można dokonywać zakupów
  z wolnej ręki dla zadań do 30 tys. EURO.
Współpraca

Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w pkt. A.

A. Kategorie podmiotów:

 • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
 • rolnicy lub grupy rolników,
 • posiadacze lasów,
 • przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych),
 • przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji).

B. Członkami grupy operacyjnej mogą być także:

 • podmioty doradcze,
 • konsumenci i ich organizacje,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

ALOKACJA: 102  MLN PLN.

Termin naboru: 16 listopada - 17 grudnia  2018 r.

Forma dofinansowania: Dotacja.

Intensywność dofinansowania:

 • 50 % w przypadku kosztów budowy oraz zakupu maszyn i urządzeń,
 • 90 % kosztów przeprowadzenia badań,
 • 100 % na koszty ogólne.

Kwota dofinansowania: do 5,5 MLN PLN, w tym:

 • do 5 MLN PLN w inwestycje w środki trwałe i badania,
 • do 0,5 MLN PLN - koszty ogólne.

Okres realizacji: maksymalnie 3 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej może ulec wydłużeniu.
Celem Programu jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Beneficjenci: osoby prawne, spółki osobowe, wspólnicy spółek cywilnych lub grupa rolników wspólnie wnioskujących.
Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.
Wsparcie (środki publiczne ogółem): 2,401 MLD EURO.
Forma dofinansowania: Dotacja.

Termin naboru: 2019 r.

Intensywność dofinansowania:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów,
 • nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota dofinansowania
Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo (w tym na realizacje projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu:

 • 900 tys. zł - na rozwój produkcji prosiąt;
 • 500 tys. zł - na rozwój produkcji mleka krowiego, lub
  • na rozwój produkcji bydła mięsnego, lub
  • racjonalizację technologii produkcji, związaną z wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej;
 • 200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.
Tworzenie grup i organizacji producentów

Beneficjenci: Nowa grupa producentów rolnych / nowa organizacja producentów, która powstała po 1 stycznia 2014 roku na podstawie biznesplanu, działająca jako przedsiębiorstwo.

Termin naboru: listopasd 2018 r.

Wsparcie (środki publiczne ogółem na lata 2014-2020): 403 MLN EUR.

Cele dla których udzielane jest wsparcie
Dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji, o wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, o ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności, oraz o innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.
Forma dofinansowania: coroczny ryczałt.

Intensywność dofinansowania:

 • procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji,
 • do 100 tys. EUR w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy, w odniesieniu do wielkości produkcji sprzedanej:
  • 10 % za 1 rok,
  • 8 % za drugi rok,
  • 6 % za 3 rok,
  • 5 % za 4 rok,
  • 4 % za 5 rok.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.
Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy dla grup i organizacji producentów, spełniających następujące warunki:

 • zorganizowanych w formie spółdzielni.
 • zrzeszających producentów w następujących kategoriach:
  1. produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW, w szczególności rolnictwa ekologicznego,
  2. świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone,
  3. bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone,
  4. owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone),
  5. miód naturalny lub jego produkty pszczele,
  6. rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,
  7. szyszki chmielowe.
 • zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii.
 • zrzeszających producentów, w gospodarstwach których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem.
Inwestycje w przetwórstwie

Z dostępnych nam informacji wynika, że nabór wniosków o dofinansowanie na przetwórstwo rozpocznie się najwcześniej we wrześniu, a niewykluczone, że nawet później. Jedyną dostępną formą pomocy dla przetwórstwa w najbliższym czasie będzie kredyt preferencyjny.
Wnioski o kredyt będzie można składać już w kwietniu. Pula środków jest ograniczona.
Aby uzyskać kredyt trzeba przygotować niezbędne dokumenty, w tym biznes plan.
ARiMR spłaca 1/3 oprocentowania. Wnioski o kredyt banki będą przyjmować do wyczerpania limitu środków przyznanych przez ARiMR. Warto przy okazji podkreślić, że z kredytu preferencyjnego można sfinansować zakupy, które nie będą podlegały dofinansowaniu z funduszy UE (dotyczy to m. in. środków transportu oraz używanych maszyn i urządzeń). Ponadto kredytem można sfinansować większe inwestycje(maksymalna kwota kredytu 16 mln PLN) niż dotacją, która w nowej perspektywie będzie ograniczona do 3 mln PLN.

Najważniejsze informacje:

 • maksymalna kwota kredytu – 16 mln PLN,
 • kredyt może być udzielony na 15 lat z 2-letnim okresem karencji w spłacie kapitału i można nim sfinansować 70 % - 80 % wartości inwestycji,
 • preferencyjne oprocentowanie ok. 3%,
 • czas rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu – 1 miesiąc,
 • składanie wniosków od kwietnia 2015 r.,
 • inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku o kredyt,
 • kredyt może obejmować m.in. inwestycje budowlane z przeznaczeniem na przetwórstwo i magazynowanie produktów, zakup maszyn i urządzeń oraz nabycie akcji lub udziałów spółek z branży przetwórstwa,
 • kredyty będą miały stałą dopłatę ARiMR, oprocentowanie będzie zmienne zgodnie ze stawką WIBOR 3M,
 • kredyt przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych i obejmuje mikro, małych, średnich, a w przypadku zakupu akcji i udziałów także i dużych przedsiębiorców.
Inwestycje w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych

Wnioski o kredyt będzie można składać już od kwietnia. Pula środków jest ograniczona.
Aby uzyskać kredyt trzeba przygotować niezbędne dokumenty, w tym biznes plan.
ARiMR spłaca 1/3 oprocentowania. Wnioski o kredyt banki będą przyjmować do wyczerpania limitu środków przyznanych przez ARiMR. Z kredytu preferencyjnego można sfinansować zakupy, które nie będą podlegały dofinansowaniu z funduszy UE (dotyczy to m. in. środków transportu oraz używanych maszyn i urządzeń. Ponadto kredytem można sfinansować większe inwestycje (maksymalna kwota kredytu
8 mln PLN), niż dotacją w ramach PROW 2014-2020 w zakresie Modernizacji gospodarstw rolnych, która w nowej perspektywie wyniesie od 200 do 900 tys. PLN.
Kredytem można sfinansować zarówno inwestycje w działalność zwianą z uprawą roślin jak i hodowlą i chowem zwierząt.

Najważniejsze informacje:

 • maksymalna kwota kredytu w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej czyli m.in. uprawy w szklarniach i tunelach foliowych oraz hodowla i chów bydła i trzody poza gospodarstwem rolnym – 70 % wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż – 8 MLN PLN,
 • w pozostałych przypadkach np. na działalności związane z uprawą roślin czy też chowem i hodowlą w gospodarstwach rolnych, maksymalna kwota kredytu wynosi – 80 % wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 5 MLN PLN.
 • kredyt może być udzielony na 15 lat2-letnim okresem karencji w spłacie kapitału
 • preferencyjne oprocentowanie ok. 3 %,
 • czas rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu – 1 miesiąc,
 • składanie wniosków od kwietnia 2015 r.,
 • kredyty będą miały stałą dopłatę ARiMR, a oprocentowanie będzie zmienne zgodnie ze stawką WIBOR 3M,
 • w ramach inwestycji można sfinansować m.in. budowę i modernizację budynków, zakup (zarówno nowych jak i używanych) środków transportu i urządzeń,
 • inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku o kredyt.
 • Kredyt dostępny dla: osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z sektora MŚP.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani współpracą w zakresie przygotowania Biznes Planu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 501 712 020. Chętnie podejmiemy się również współpracę przy przygotowywaniu wniosków o płatność przy realizacji dotacji w ramach działania 123.

Lp. Bank Opłaty
i prowizje (%)
marża (p.p.)
1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 0,00 2,48
2. Pekao S.A. 0,49 1,80
3. Raiffeisen Bank Polska S.A. 0,90 2,30
4. Bank Zachodni WBK S.A. 1,40 1,95
5. BNP Paribas Bank Polska S.A. 1,00 2,50
6. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 1,85 2,50
7. SGB-Bank S.A. 1,85 2,50
8. Krakowski Bank Spółdzielczy 2,00 2,50