RPO - woj. dolnośląskie
Priorytet 1.2  - Innowacyjne przedsiębiorstwa

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Termin naboru: I kwartał 2016 r.

Alokacja środków UE na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2: 130 703 787 EUR.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.
Wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.
Projekt musi być powiązany z kierunkami rozwoju technologicznego dotyczącymi inteligentnych specjalizacji regionalnych wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa.

Intensywność dofinansowania na praca badawcze wynosi od 25% do 80% i jest uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (prace rozwojowe czy badania przemysłowe), wielkości przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe) i innych warunków.

Maksymalna wartość projektu:

 • w zakresie tworzenia lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz,
 • w zakresie wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach i konsorcjach naukowo - przemysłowych.

powinna mieścić się w zakresie od 5 MLN PLN do 25 MLN PLN, jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Priorytet 1.5 - Rozwój produktów i usług MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru: I kwartał 2016 r.

Alokacja środków UE na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.5: 170 235 842 EUR.

Rodzaj wspieranych projektów:    
Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.
Wsparcie obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Preferencje podczas oceny otrzymają projekty wpisujące się lub przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.

Intensywność dofinansowania na inwestycje w środki trwałe wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw - 45% kosztów kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw – 35% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla projektów dotyczących wdrożenia prac B+R w działalności przedsiębiorstwa - maksymalna wartość projektu: 25 mln PLN,
 • dla projektów dotyczących innowacyjności – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 mln PLN,

jednakże ostateczny poziom i wysokość dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie.

 

Priorytet 3.1 - Produkcja i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa.
Wsparcie UE: 55,6 MLN EURO.

W Priorytecie Inwestycyjnym przewidziano wsparcie działań zmierzających do wzrostu produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się również możliwość przyłączania instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do sieci, a także realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych dystrybucyjnych dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej. Dla wsparcia pozyskiwania odnawialnych źródeł energii przewiduje się również możliwość realizacji inwestycji związanych z budową lub modernizacją instalacji służących magazynowaniu i przetwarzaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz związanych z dystrybucją ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Typy przedsięwzięć:

 • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci,
 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OZE w wysokosprawnej kogeneracji.

 

Priorytet 3.2 - Efektywność energetyczna w MŚP

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Wsparcie UE: 32,4 MLN EURO.

W ramach realizowanych przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze MŚP, wspierane będą działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu/instalacji wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych - pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne obiektu/instalacji podlegającego modernizacji energetycznej.

Typy przedsięwzięć

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 • Wprowadzanie systemów zarządzania energią.
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

 

Priorytet 3.5 - Wysokosprawna kogeneracja

Wybrani Beneficjenci: Przedsiębiorcy, Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Wsparcie UE: 15 MLN EURO.

Typy projektów:

 • budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego),
 • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.
W odniesieniu do obu typów projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne

 

 

Priorytet 8.2 - Samozatrudnienie, przedsiębiorczość
oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Wsparcie UE: 55 MLN EURO.

W ramach priorytetu realizowany będzie szeroki katalog działań na rzecz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Proponowane wsparcie dla ww. osób będzie miało charakter kompleksowy, który dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb odbiorców.
Interwencja polegać będzie na dostarczeniu wsparcia w postaci szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Dodatkowo, do odbiorców wsparcia skierowane będą usługi doradcze, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo realizowane będzie zarówno w formie grupowej, jaki i indywidualnej. System dotacyjny zostanie skoncentrowany wyłącznie na osobach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. osobach niepełnosprawnych, osobach długotrwale bezrobotnych, kobietach, osobach powyżej 50 roku życia). Pozostałe grupy docelowe (m.in. osoby młode, osoby pracujące, osoby mające już wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej) zostaną objęte systemem instrumentów zwrotnych m.in. pożyczkami.