Inteligentny Rozwój 2014-2020

Inteligentny Rozwój

DOTACJE NA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE OD 25% DO 80%.
DOTACJE NA INWESTYCJE OD 25% DO 75%.

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Beneficjenci: przedsiębiorstwa

Termin naboru:

 • dla MŚP nabór trwa od1 marca do 30 czerwca 2017 r. oraz pomiędzy wrześniem a grudniem 2017 r.
 • dla dużych przedsiębiorstw nabór odbędzie się  również w dniach od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. jaki pomiędzy wrześniem a grudniem 2017 r.

 

Alokacja na konkursy dla MŚP: 2 razy po 1000 MLN PLN dla MŚP.

                                                            - w tym w woj. mazowieckim: 100 MLN PLN.

Alokacja na konkurs dla dużych przedsiębiorstw: pierwszy nabór 400 MLN PLN drugi 350 MLN PLN.

                                                       

Rodzaj wspieranych projektów:
Projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP, polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań produktowych lub procesowych, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
 • koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu (amortyzacja lub koszty odpłatnego korzystania w okresie realizacji projektu),
 • koszty budynków i gruntu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu (amortyzacja, dzierżawa, wieczyste użytkowanie w okresie realizacji projektu) do 10 % kosztów kwalifikowanych projektu,
 • koszty zleconych badań i udostępnionych zasobów (podwykonawstwo) do 50 % kosztów kwalifikowanych projektu,
 • pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych,
 • koszty pośrednie – maksymalnie ryczałt 17 %.

Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

- 2 MLN PLN dla MŚP z poza woj. mazowieckiego,

- 5 MLN PLN dla MŚP z woj. mazowieckiego,

- 12 MLN PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 20 MLN EUR, gdy w projekcie przeważają badania przemysłowe.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 15 MLN EUR, gdy w projekcie przeważają prace rozwojowe.
Poddziałanie 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Beneficjenci: przedsiębiorstwa.

Termin naboru: 6 lipca – 31 października 2016 r.

Powyższy nabór dotyczył będzie tylko dużych przedsiębiorstw.

W roku 2017 r. nie przewiduje się naborów.

 

Alokacja na konkurs: 500 MLN PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa, polegające na przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R ma zostać dokonana weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

Koszty kwalifikowane – identyczne jak w Poddziałaniu 1.1.1.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych:
 • 5 MLN PLN dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • 20 MLN PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 15 MLN EUR.

Wsparcie jest udzielane w formie bezzwrotnej.

Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż MŚP, zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Polski.

Termin naboru: od 8 maja do 7 lipca 2017 r.

Alokacja na konkurs: 900 000 000 PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie obejmować będzie tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Rodzaj wsparcia: wsparcie bezzwrotne (dotacje).
Minimalna wartość wydatków ogółem w projekcie: 10 000 000 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 5 000 000 PLN.

Koszty kwalifikowane obejmą m.in.: nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nabycie robót i materiałów budowlanych środków trwałych, patenty, licencje, know-how.

Intensywność wsparcia zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli:

 • od 35 % do 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • od 25 % do 60 % dla średnich przedsiębiorstw,
 • od 15 % do 50 % dla dużych przedsiębiorstw.

Istnieje również możliwość sfinansowania kosztów odpowiedniej wiedzy technicznej oraz kosztów doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych

 

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek Wsparcie Projektów Wdrożeniowych

Beneficjenci:  MŚP.

Termin naboru 13 marca do 26 kwietnia 2017 r.

​Kolejny nabór: listopad 2017 r. - styczeń 2018 r.

Alokacja na konkursy: 2 razy po 750 MLN PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania 20 MLN PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Rodzaj wsparcia: wsparcie bezzwrotne (dotacje).
Dotacja obejmie m.in. nabycie: nieruchomości, środków trwałych, patentów, licencji, know-how.
Intensywność wsparcia będzie zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli będzie zależeć od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca (regionu) realizacji inwestycji.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru:  20 lutego- 29 marca  2017 r.

Maksymalna kwota premii technologicznej: 6 mln PLN.
Alokacja na konkurs: 400 MLN PLN.

Rodzaj wspieranych projektów:
Projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, przy czym przez nową technologię należy rozumieć technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej towarów, procesów lub usług.
Rodzaj wsparcia: premia technologiczna wypłacana po zakończeniu realizacji projektu, z przeznaczeniem na spłatę kredytu na innowacje technologiczne (zaciągniętego w banku komercyjnym) intensywność wsparcia będzie zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli będzie zależeć od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca (regionu) realizacji inwestycji:

 • od 35 % do 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • od 25 % do 60 % dla średnich przedsiębiorstw.