RPO - woj. mazowieckie

 
Działanie 1.2
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO–ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

Terminy naboru: do 31 sierpnia 2017 r. - Projekty badawczo-rozwojowe(A),
do 4 grudnia 2017 r. - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego(B),
od 30.11.201 do 10.01.2018  r. - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych(C).

 

- A: 43 mln PLN,

- B: 26 mln PLN,

- C: 22 mln PLN.

Wspierane będą projekty badawczo - rozwojowe obejmujące cały proces powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybrane elementy. Wsparcie obejmować będzie fazę badań naukowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji.
Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Badania będą mogły być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową.
Realizowane będą także projekty przedsiębiorstw polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej. Finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo - rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.
Zakłada się wspieranie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw, służącego ich innowacyjnej działalności, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo - rozwojowych.

Typy projektów:

 • projekty badawczo-rozwojowe,
 • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego,
 • proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych - konkursy związane z wyłanianiem nowych inteligentnych specjalizacji,
 • rozwój regionalnego systemu innowacji, zapewniającego warunki do oddolnego procesu definiowania potrzeb i współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w obszarach inteligentnej specjalizacji w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza.

 

Maksymalny poziom dofinansowania

Badania przemysłowe:

 • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 70 % +15 % ≤ 80 %,
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60 % + 15 %,
 • Duże przedsiębiorstwa: 50% + 15 %.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 45 % +15 %
 • Średnie przedsiębiorstwa: 35 % +15 %,
 • Duże przedsiębiorstwa: 25% + 15 %.

1) Dodatkowe + 15 % za rozpowszechnienie wyników prac B + R.

 

Działanie 3.3
INNOWACJE W MŚP

Beneficjenci: MŚP, porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów, powiązania kooperacyjne.

Termin naboru upłynął 17 lipca 2017 r.

Typy projektów:

 • wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 • rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK.

Wsparcie ukierunkowane będzie na aktywność inwestycyjną istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.
Będą to działania związane z rozbudową przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług w skali regionu. W ramach typu operacji, wsparcie będzie kierowane również na zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług. Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie inwestycyjne istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wsparcie uzyskają działania dotyczące nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców, co w konsekwencji zapewni uzyskanie trwałych efektów gospodarczych i środowiskowych.
Interwencja obejmować będzie także rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.
Jednocześnie nastąpi wzmocnienie rozwoju rynku usług elektronicznych w sektorze przedsiębiorstw, dzięki którym wytworzone zostaną produkty i usługi świadczone w formie e-usług o zasięgu globalnym. Efektem działania będzie zwiększenie roli handlu elektronicznego w działalności gospodarczej, poprzez stworzenie nowych kanałów sprzedaży i dystrybucji.
Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji.

Preferowane będą:

 • projekty zgodne z celami RIS i przyczyniające się do skutecznego wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji;
 • projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw oraz jednostek sfery B+R i/lub wzmacniające współpracę sieciową;
 • projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy;
 • projekty zakładające wdrożenie prac B+R realizowanych w ramach PI 1b;
 • projekty, w których zakupiony sprzęt/maszyny zostaną wykorzystane do szkoleń praktycznych młodzieży i osób dorosłych objętych wsparciem w ramach PI 10iv;
 • projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania

INWESTYCJE W PODREGIONACH:
warszawskim wschodnim, ciechanowsko-płockim, radomskim:

 • 45 % dla średnich firm,
 • 55 % dla małych firm;

warszawskim zachodnim:

 • 30 % dla średnich firm,
 • 40 % dla małych firm;

Warszawa:

 • 25 % dla średnich firm,
 • 35 % dla małych firm.

 

Działanie 4.1
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

Beneficjenci: przedsiębiorstwa.

Termin naboru upłynął 2 sierpnia 2017 roku.
Alokacja na konkurs w ramach działania 4.1: 42 700 000 PLN.

Typy projektów:

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, w szczególności inwestycje w budowę/przebudowę:

instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca (fotowoltaika), biomasę, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej);

instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii słonecznej (kolektory słoneczne) biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej);

instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Maksymalny poziom dofinansowania
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami pomocy publicznej (po uszczegółowieniu przepisów krajowych dot. pomocy regionalnej na OZE).

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Nabór zakończył się w dniu 06 czerwca 2017 roku

Alokacja: 35 mln PLN.

Kolejny nabór w 2018 roku.

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

 • budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE;
 • przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.