Sektor rolno-spożywczy

Sektor rolno-spożywczy
Poddziałanie 4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój (PROW 2014-2020)
– dotychczasowe Działanie 123

Alokacja na lata 2014-2020: 693 MLN EUR.
Intensywność dofinansowania: 50%.

Termin naboru: grudzień 2017 r.

W ramach poddziałania 4.2 wspierane będą następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych:

 • przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych,
 • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Refundacja do 50% kosztów inwestycji.

W naborze przewidzianym na koniec I kwartału 2017 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać o  10 MLN PLN dofinansowania.
Koszty kwalifikowane, tzn. podlegające refundacji będą mogły obejmować:

 • budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
 • zakup lub leasing maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,  urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
 • zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.

 

Nabór, który zostanie przeprowadzony obejmie budowę nowych zakładów w zakresie hurtowego obrotu oraz przetwórstwa: mleka, mięsa oraz owoców i warzyw jak również hurtowego obrotu zbożami, nabór obejmie również rozbudowę istniejących zakładów oraz dofinansowanie zakupów maszyn i urządzeń.

Refundowane będą również wydatki na koszty ogólne, czyli towarzyszące inwestycji tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

 

Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.
Poziom dofinansowania wynosi od 15 % w Warszawie do 70 % (na tzw. ścianie wschodniej).
Minimalna wartość projektu: 2 MLN PLN kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków:  20 listopada 2017 r. - 19 stycznia 2018 r.

Alokacja: 150 MLN PLN.

Dofinansowanie obejmuje modernizację lub budowę nowych obiektów (nie wyłączając lokalizacji w dużych miastach) z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe.
Ponadto do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 • nabycia nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) – do 10% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • nabycia wyposażenia (maszyn i urządzeń), które będą służyły do badań i tworzenia   laboratoriów,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

 

 
Działanie – Współpraca

Budżet działania: 58 MLN EUR.

Termin naboru: I półrocze  2018 r.

Forma dofinansowania: Dotacja.

Celem Działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty .

Kategorie podmiotów:

 • przedsiębiorcy,
 • rolnicy lub grupy rolników,
 • posiadacze lasów,
 • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365, z późn. zm.).

  

Intensywność dofinansowania:

 • 50 % w przypadku kosztów budowy oraz zakupu maszyn i urządzeń,
 • 90 % kosztów przeprowadzenia badań,
 • 100 % na koszty ogólne.

Kwota dofinansowania do 12 MLN PLN, w tym:

 • do 10 MLN PLN na inwestycje w środki trwałe i badania,
 • do 2 MLN PLN na koszty ogólne.

Okres realizacji: maksymalnie 3 lata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej może ulec wydłużeniu.

 

E-KUMULATOR
Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa.

Termin naboru: 20 luty - 20 grudnia 2017 r.

Dostępne środki: 1 MLD PLN.

Rodzaj wsparcia:

 • pożyczka z możliwością częściowego umorzenia,
 • oprocentowanie w wysokości WIBOR 3M, w skali roku, nie mniej niż 2,0 %.

Kwota pożyczki:

 • od 0,5 do 90 mln PLN (do 75 % kosztów kwalifikowanych).

Okres pożyczki: do 15 lat, karencja do 12 miesięcy.
Okres kwalifikowania wydatków: 1.01.2015 r. – 30.06.2023 r.

Rodzaj inwestycji:
1)    przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (lub wody) na jednostkę produkcji finalnej o minimum 5 %, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Preferencje:
pożyczka z możliwością umorzenia do 15 %, nie więcej niż 5 MLN PLN,

2)    ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł:

 • spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW,
 • spalania paliw o mocach powyżej 50 MW, np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 • z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw), przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji do atmosfery niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

Preferencje:

 • pożyczka z możliwością umorzenia do 20 %, nie więcej niż 15 MLN PLN.
Działanie 1.2
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Termin naboru: I kwartał 2018 r..
Charakter działań objętych wsparciem finansowym – inwestycje polegające na zastosowaniu rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Rodzaj wsparcia inwestycji: pożyczka do 75 % wydatków na projekt.

Umorzenie pożyczki: do 15 %.

Intensywność pomocy: po przeliczeniu na dotację - do 45 % wydatków kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki: 2 %.

Okres spłaty pożyczki: do 15 lat.

Projekt może zostać rozpoczęty po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Typ projektów to m.in.:

 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
 • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Warunkiem skorzystania pomocy publicznej jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
W ramach programu wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Cel projektu:

- zmniejszenie zużycia energii o więcej niż 15 %,

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wielkość projektu: do 20 MLN EURO.

 

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 

 

Beneficjenci: 1) Klastry, 2) Przedsiębiorstwa.

Nabory planowane: 1) 30.09 – 28.11.2017 r.; 2) listopad 2017 r.

Dostępne środki: 1) 200 MLN PLN; 2)130 MLN PLN.

Poziom dofinansowania: Baza – 45%

 •      + 5 % (Mazowsze);
 •      + 15 % (pozostałe rejony kraju);
 •      + 10 % (średnie przedsiębiorstwa);
 •      + 20 % (małe przedsiębiorstwa).

Wsparcie skierowane jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji
o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Dofinansowanie oblicza się indywidualnie z rozważeniem konieczności zastosowania
w analizie finansowej:

 • luki finansowej,
 • wartości inwestycji referencyjnej,
 • wszystkich źródeł udzielonej pomocy publicznej na rozpatrywany projekt.

 

Poddziałanie 1.1.1  - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Beneficjenci: 1) Klastry MSP,  2) duże przedsiębiorstwa

Planowany termin naboru:1) 30.09. do 31.10.2017  r.;  2) 31.10. do 29.12.2017 r.

Alokacja na konkurs: 1) 300 mln PLN; 2) 100 mln PLN.

Poziom dofinansowania:

 •      do 60 dla dużych przedsiębiorstw;
 •      do 70 %średnich przedsiębiorstw;
 •      do 80 % małych przedsiębiorstwa.

Rodzaje inwestycji:

 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem  mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę;
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz;
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię słonecznego lub geotermalną.
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych.

 

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Termin naboru: 30.10 do 29.12.2017 r.

Alokacja: 150 MLN PLN.

Forma pomocy: preferencyjnie oprocentowana pożyczka z możliwością jej częściowego umorzenia

Typy projektów:

Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

1) 50 % energię ze źródeł odnawialnych,lub

2) 50 % ciepło odpadowe,lub

3) 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji,lub

4) w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.